Convocatoria 2023plazo pechadoPlazo cerrado:  08/11/2023 - 07/12/2023
Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

ED431G - Axudas para a acreditación, estruturación e mellora de centros de investigación do Sistema Universitario de Galicia.

WHAT IS THE SUBSIDY/GRANT FOR?

Esta orde establece as condicións para a concesión, en réxime de publicidade, obxectividade e concorrencia competitiva, da acreditación da excelencia (científica, técnica ou artística) así como das axudas para a estrutura, mellora e o apoio dos centros de investigación do SUG.

Regional Ministry
Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades
Responsible body
Secretaría Xeral de Universidades
Where to apply

Xunta de Galicia

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

Secretaría Xeral de Universidades

Subdirección Xeral de Promoción Científica e Tecnolóxica Universitaria

Servizo de Planificación e Estruturación da Investigación

San Caetano, s/n

15781  Santiago de Compostela  (Coruña, A)

Telephone number: 881995150/ 881995156

Email: promocioncientifica.educacion@xunta.gal

Procedure code
ED431G

WHO CAN APPLY?

Poderán ser beneficiarias das axudas desta orde as universidades públicas do SUG e destinaranas aos centros de investigación do SUG que obteñan a acreditación en excelencia (científica, técnica ou artística) ou a consideración de Centro de Investigación Colaborativo nesta convocatoria.

No caso dos centros ou institutos de investigación interuniversitarios, deberán nomear a entidade que exercerá, para os efectos desta convocatoria, a representación única, tanto na coordinación como na interlocución ante a Secretaría Xeral de Universidades, e será a que reciba e xustifique a subvención. Non se admitirá documentación relativa á solicitude ou xustificación dun Centro ou Instituto de Investigación interuniversitario presentada por unha entidade que non exerza a súa representación. Non obstante, as universidades públicas do SUG agrupadas ou asociadas terán, en todo caso, a condición de entidade beneficiaria, polo que para poder conceder a subvención solicitada todos eles teñen que cumprir os requisitos, as condicións, as obrigacións e os compromisos establecidos nesta resolución, nos termos establecidos no artigo 8.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. A falta de acreditación do cumprimento dalgún requisito por parte dalgunha das entidades participantes suporá a inadmisión da solicitude.

WHAT IS THE DEADLINE?

Application deadline

CLOSED

08/11/2023 - 07/12/2023

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes contado a partir do día seguinte ao de publicación desta orde no Diario Oficial de  Galicia. Entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación e se este fose inhábil entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte.

Latest
grants

27/02/2024 - 26/03/2024
Consellería de Política Social e Xuventude
24/02/2024 - 25/03/2024
Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade
23/02/2024 - 22/03/2024
Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade
21/02/2024 - 31/12/2025
Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
20/02/2024 - 19/03/2024
Consellería de Economía, Industria e Innovación
20/02/2024 - 19/03/2024
Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades