Convocatoria 2023plazo pechadoPlazo cerrado:  04/11/2023 - 04/12/2023
Consellería do Medio Rural

MR465A - Axuda de compensación por destrución de planta afectada por praga de corentena.

WHAT IS THE SUBSIDY/GRANT FOR?

Compensar as perdas causadas aos propietarios, derivadas da aplicación de medidas fitosanitarias para a prevención e erradicación de pragas fitosanitarias.

Regional Ministry
Consellería do Medio Rural
Responsible body
Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias
Where to apply

Xunta de Galicia

Consellería do Medio Rural

Xefatura Territorial da Consellería do Medio Rural da Coruña

Praza Luis Seoane, s/n

15008  Coruña, A  (Coruña, A)

Telephone number: 981184548

Fax: 981182115

Email: sea.medio-rural.coruna@xunta.gal

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?langId=es_ES&codtram=MR465A

Xunta de Galicia

Consellería do Medio Rural

Xefatura Territorial da Consellería do Medio Rural de Lugo

Ronda da Muralla, nº 70

27071  Lugo  (Lugo)

Telephone number: 982294808

Fax: 982294808

Email: explotacionsagrarias.cmr.lugo@xunta.gal

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?langId=es_ES&codtram=MR465A

Xunta de Galicia

Consellería do Medio Rural

Xefatura Territorial da Consellería do Medio Rural de Ourense

Rúa de Florentino López Cuevillas, nº 4-6

32071  Ourense  (Ourense)

Telephone number: 988386571

Fax: 988386482

Email: sea.cmrm.ourense@xunta.gal

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?langId=es_ES&codtram=MR465A

Xunta de Galicia

Consellería do Medio Rural

Xefatura Territorial da Consellería do Medio Rural de Pontevedra

Avda. Fernández Ladreda, nº 43 - 2º

36003  Pontevedra  (Pontevedra)

Telephone number: 886206581

Fax: 986805406

Email: explotacionsagrarias.cmr.pontevedra@xunta.gal

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?langId=es_ES&codtram=MR465A

Xunta de Galicia

Consellería do Medio Rural

Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias

Subdirección Xeral de Explotacións Agrarias

Servizo de Sanidade e Produción Vexetal

Rúa dos Irmandiños, s/n. Salgueiriños

15781  Santiago de Compostela  (Coruña, A)

Telephone number: 981540060

Email: sspv.cmrm@xunta.gal

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?langId=es_ES&codtram=MR465A

Procedure code
MR465A

WHO CAN APPLY?

Poderán ser persoas beneficiarias destas indemnizacións as persoas físicas e xurídicas e as entidades sen personalidade xurídica cuxos vexetais ou produtos vexetais fosen afectados polas medidas fitosanitarias adoptadas en virtude dunha declaración da presenza da praga pola autoridade competente, orixinada polo desenvolvemento dun programa oficial de erradicación dos organismos de corentena dos determinados na correspondente convocatoria. As empresas poderán ser beneficiarias sempre que teñan a consideración de pequena e mediana empresa agraria, segundo o establecido nas directrices comunitarias sobre axudas estatais ao sector agrario e forestal para o período 2023-2027 e no Regulamento (UE) nº 2022/2472 da Comisión, do 14 de decembro de 2022.

WHAT IS THE DEADLINE?

Application deadline

CLOSED

04/11/2023 - 04/12/2023

O prazo de presentación de solicitudes e, se é o caso, da correspondente documentación será dun mes (1) contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia. Para estes efectos, entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación. Se o último día do prazo for inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte.

Latest
grants

27/02/2024 - 26/03/2024
Consellería de Política Social e Xuventude
24/02/2024 - 25/03/2024
Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade
23/02/2024 - 22/03/2024
Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade
21/02/2024 - 31/12/2025
Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
20/02/2024 - 19/03/2024
Consellería de Economía, Industria e Innovación
20/02/2024 - 19/03/2024
Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades