Convocatoria 2023plazo pechadoPrazo pechado:  02/10/2023 - 31/10/2023
Consellería de Economía, Industria e Innovación

IG408A - Axudas susceptibles de seren cofinanciadas pola Unión Europea no marco do Programa Galicia Feder 2021-2027 e préstamos parcialmente reembolsables para o financiamento dos proxectos de investimento empresarial.

PARA QUE É A AXUDA/SUBVENCIÓN

Concesión de axudas ou de préstamos parcialmente reembolsables para o financiamento de proxectos de investimento empresarial das seguintes modalidades:
I.1. Proxectos de investimento empresarial xerais.
I.2. Proxectos de investimento en equipamento produtivo.

Consellería
Consellería de Economía, Industria e Innovación
Órgano responsable
Instituto Galego de Promoción Económica – Igape
A onde acudir

Xunta de Galicia

Consellería de Economía, Industria e Innovación

Instituto Galego de Promoción Económica – Igape

Complexo Administrativo San Lázaro, s/n

15703  Santiago de Compostela  (Coruña, A)

Teléfono: 900815151

Fax: 981558844

Email: informa@igape.es

Xunta de Galicia

Consellería de Economía, Industria e Innovación

Instituto Galego de Promoción Económica – Igape

Igape - Oficina da Coruña

Edif. Adm. Xunta de Galicia. Praza de Luis Seoane, s/n, 2ª planta

15008  Coruña, A  (Coruña, A)

Teléfono: 981182239

Fax: 981182240

Email: coruña@igape.es

HTTP://WWW.IGAPE.ES

Xunta de Galicia

Consellería de Economía, Industria e Innovación

Instituto Galego de Promoción Económica – Igape

Igape - Oficina de Ferrol

Edif. Adm. Xunta de Galicia. Praza Camilo José Cela s/n, 4ª planta

15403  Ferrol  (Coruña, A)

Teléfono: 981337101

Fax: 981337106

Email: ferrol@igape.es

HTTP://WWW.IGAPE.ES

Xunta de Galicia

Consellería de Economía, Industria e Innovación

Instituto Galego de Promoción Económica – Igape

Igape - Oficina de Lugo

Edif. Adm. Xunta de Galicia. Ronda da Muralla, 70, baixo

27071  Lugo  (Lugo)

Teléfono: 982294032

Fax: 982294801

Email: lugo@gape.es

HTTP://WWW.IGAPE.ES

Xunta de Galicia

Consellería de Economía, Industria e Innovación

Instituto Galego de Promoción Económica – Igape

Igape- Oficina de Ourense

Edif. Adm. Xunta de Galicia. Avda. da Habana, 79 - 5ª planta

32004  Ourense  (Ourense)

Teléfono: 988687289

Fax: 988687290

Email: ourense@gape.es

HTTP://WWW.IGAPE.ES

Xunta de Galicia

Consellería de Economía, Industria e Innovación

Instituto Galego de Promoción Económica – Igape

Igape- Oficina de Pontevedra

Edif. Adm. Xunta de Galicia. Fernández Ladreda, 43 - 5ª planta

36003  Pontevedra  (Pontevedra)

Teléfono: 986805305

Fax: 986805308

Email: pontevedra@igape.es

HTTP://WWW.IGAPE.ES

Xunta de Galicia

Consellería de Economía, Industria e Innovación

Instituto Galego de Promoción Económica – Igape

Igape- Oficina de Vigo

Edif. Adm. Xunta de Galicia. Praza da Estrela 9,7ª planta

36201  Vigo  (Pontevedra)

Teléfono: 986817366

Fax: 986817361

Email: vigo@igape.es

HTTP://WWW.IGAPE.ES

Código do procedemento
IG408A

QUEN PODE SOLICITALA?

1. Poderán ser persoas beneficiarias destas axudas e préstamos as pequenas e medianas empresas (en diante, pemes) que proxecten levar a cabo un investimento nun centro de traballo localizado na Comunidade Autónoma de Galicia, considerado subvencionable ao abeiro do regulado nas presentes bases.

2. Para os efectos das presentes bases, consideraranse pemes as empresas que, na data da solicitude, respondan á definición de peme establecida pola Comisión Europea no anexo I do Regulamento (UE) 651/2014, calquera que sexa a súa forma xurídica, polo que tamén poderán acceder á condición de persoa beneficiaria as persoas físicas, as agrupacións de persoas físicas ou xurídicas, públicas ou privadas, as comunidades de bens ou calquera outro tipo de unidade económica ou patrimonio separado que, aínda carecendo de personalidade xurídica, poidan levar a cabo os proxectos, as actividades ou os comportamentos ou estean na situación que motiva a concesión da subvención.

No caso das agrupacións, deberán facerse constar expresamente, tanto na solicitude coma na resolución de concesión, os compromisos de execución asumidos por cada membro da agrupación, así como o importe de subvención que se vai aplicar por cada un deles, que terán igualmente a consideración de beneficiarios. En calquera caso, deberá nomearse un representante ou apoderado único da agrupación, con poderes cumpridos para cumprir as obrigas que, coma beneficiaria, lle corresponden á agrupación. Non poderá disolverse a agrupación ata que transcorra o prazo de prescrición previsto nos artigos 35 e 63 da Lei 9/2007.

QUE PRAZO HAI PARA FACELO?

Prazo de presentación

PECHADO

02/10/2023 - 31/10/2023

O prazo de presentación de solicitudes da axuda e, de ser o caso, préstamo comezará ás 8.00 horas do día seguinte á publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia e finalizará ás 14.00 horas do día 31 de outubro de 2023, agás que antes desa data se produza o suposto de esgotamento do crédito.