Convocatoria 2023plazo pechadoPrazo pechado:  23/10/2023 - 30/11/2023
Consellería de Economía, Industria e Innovación

IG408E - Subvención de xuros de préstamos directos concedidos polo IGAPE.

PARA QUE É A AXUDA/SUBVENCIÓN

Regular as condicións e o procedemento de tramitación da subvención de xuros de préstamos directos concedidos polo IGAPE.

Consellería
Consellería de Economía, Industria e Innovación
Órgano responsable
Instituto Galego de Promoción Económica – Igape
A onde acudir

Xunta de Galicia

Consellería de Economía, Industria e Innovación

Instituto Galego de Promoción Económica – Igape

Complexo Administrativo de San Lázaro, s/n

15707  Santiago de Compostela  (Coruña, A)

Teléfono: 900815151

Email: informa@igape.es

www.igape.gal

Código do procedemento
IG408E

QUEN PODE SOLICITALA?

1. Poderán ser persoas beneficiarias das axudas reguladas nestas bases as persoas físicas ou xurídicas titulares ou solicitantes de préstamos directos concedidos polo Igape cuxo tipo de referencia que se deba aplicar para determinar o tipo de xuro sexa maior do 0 %, e que se encontren ao día dos pagamentos.

2. Non poderán ter a condición de persoas beneficiarias:

a) As empresas suxeitas a unha orde de recuperación de axudas como consecuencia dunha decisión da Comisión Europea.

b) As empresas inmersas nun procedemento de insolvencia ou que reúnan os requisitos para someterse a un procedemento de quebra ou insolvencia por petición dos seus acredores. En particular, entenderanse nesta situación ao encontrarse declaradas en concurso, salvo que neste adquirise a eficacia un convenio, ou cando concorra algunha das circunstancias previstas no artigo 2.4 do Real decreto lexislativo 1/2020, do 5 de maio, polo que se aproba o texto refundido da Lei concursal. Tamén se encadrarán neste suposto aquelas empresas que estean en proceso de negociación cos seus acredores, ao abeiro do libro segundo do Real decreto lexislativo 1/2020, salvo que adquirise eficacia un plan de reestruturación.

c) As entidades nas cales concorra algunha das circunstancias previstas no artigo 10.2 da Lei 9/2007.

d) Para subvencións de importe superior a 30.000 €, as empresas que incumpran os prazos de pagamento establecidos na Lei 3/2004, do 29 de decembro, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais, de acordo co previsto no punto 3.bis do artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.

QUE PRAZO HAI PARA FACELO?

Prazo de presentación

PECHADO

23/10/2023 - 30/11/2023

O prazo de presentación de solicitudes comezará ás 8.00 horas do día hábil seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia e finalizará ás 14.00 horas do 30 de novembro de 2023, agás que se produza o suposto de esgotamento do crédito, o que será obxecto de publicación no Diario Oficial de Galicia e na páxina web do Igape, mediante resolución da persoa titular da Dirección Xeral do Igape.